| NIỀM TIN LÀ CHẤT LƯỢNG

Tin tức

Cty giống thủy sản việt Post (Vi.p) nhập lô hàng tôm bố mẹ thẻ chân trắng 000121/CN-TSNK ngày 17/12/2019

Cty giống thủy sản việt Post (Vi.p) nhập lô hàng tôm bố mẹ thẻ chân trắng 000121/CN-TSNK ngày 17/12/2019Công ty Giống Thủy Sản Việt Post (Vì.P) nhập lô hàng giống bố mẹ thẻ chân trắng siêu lớn Superios số 000250/CN-VCTSNK ngày 18/02/2022

Nhằm đáp về ứng cho bà con vụ nuôi mới. Nay Công ty Việt Post ( Vi.P) nhập lô hàng giống tôm bố mẹ thẻ siêu lớn Superios số 000250/CN-VCTSNK ngày 18/02/2022
Công ty Giống Thủy Sản Việt Post (Vi.P) nhập lô hàng giống bố mẹ thẻ chân trắng siêu lớn Superios số 002186/CN-VCTSNK ngày 29/10/2021

Nhằm đáp ứng cho bà con vụ nuôi mới. Nay Cty Việt Post (Vi.P) nhập lô hàng giống tôm bố mẹ thẻ siêu lớn Superios số 002186/CN-VCTSNK ngày 29/10/2021Cty giống thủy sản Việt Post (vi.p) nhập lô hàng giống tôm bố mẹ thẻ 003705/CN-VCTSNK ngày 10/08/2019

Việt Post (vi.p) nhập lô hàng giống tôm bố mẹ thẻ ngày 10/08/2019Cty giống thủy sản Việt Post (Vi.P) nhập lô hàng giống thẻ chân trắng siêu lớn Superios số 001283/CN-VCTSNK ngày 02/05/2021

Nhằm đảm bảo kịp thời vụ nuôi tôm mới.Nay Cty Việt Post (Vi.P) nhập lô hàng tôm bố mẹ thẻ siêu lớn Superios số 001283/CN-VCTSNK ngày 02/05/2021| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |